Skate Haiku – 1590 Kauhikoa Rd Haiku, Maui HI

Skate Haiku – 1590 Kauhikoa Rd Haiku, Maui HI

4 3 2,523 sq ft Price on request